Podmínky k pronájmu obytného vozu

  Vzor nájemní smlouvy

1. Základní ujednání

 • všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí uzavírané nájemní smlouvy
 • potřebné doklady pro uzavření nájemní smlouvy: občanský průkaz i řidičský průkaz s příslušnou skupinou „B“
 • minimální věk nájemce 21 let
 • minimální praxe v příslušné skupině „B" 3 roky
 • minimální doba pronájmu 3 dny


2. Podmínky pro užívání pronajatého vozidla

 • pronajaté vozidlo může řídit pouze nájemce, který splňuje tyto všeobecné smluvní podmínky a byl přítomen předání vozidla, při kterém mu byly zkontrolovány doklady
 • vozidlo nesmí být používáno k odtahu jiného vozidla
 • platí přísný zákaz provádění úprav na vozidle a dále manipulace s počítadlem tachometru
 • nájemce nesmí za žádných okolností poškozovat ani jinak manipulovat s motorovou a podvozkovou částí vozu
 • nájemce nesmí vozidlo pronajímat třetí osobě a dávat jej do zástavy třetí osobě
 • nájemce musí pečovat o vozidlo tak, aby na něm nevznikla škoda a udržovat ho v čistotě
 • v případě nehody musí nájemce vždy neprodleně volat policii a informovat pronajímatele
 • vozidlo lze užívat pouze dle smluvních dohod mezi pronajímatelem a nájemcem


3. Povinnosti pronajímatele

 • pronajímatel je povinen předat vozidlo čisté, v technickém stavu způsobilém k řádnému užívání a s plnou nádrží PHM
 • pronajímatel je povinen předvést funkčnost vozidla a jeho vybavení, které je nedílnou součástí vozidla
 • dále je povinen předat všechny doklady k vozidlu (ORV, potvrzení)

 

Podmínky zapůjčení vozu

Všeobecné podmínky

Pro všechny naše vozy musí nájemce dovršit věk 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let. Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz). Nájemce je osobou fyzickou, u firem je smluvně vždy vázán řidič jako osoba fyzická. Vůz smí nájemce řídit pouze sám, použije-li k řízení druhého odpovídá nájemce za způsobené škody. Minimální doba pronájmu je 3 dny. Je zakázáno ve voze kouřit a jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.), ve voze je taktéž zakázáno bez souhlasu pronajímatele přepravovat zvířata.

Předání a vrácení vozu

Pronajímatel vůz předává po přezkoušení příslušenství, čistý, s plnou palivovou nádrží, plnou lahví propanu, plnou nádrží vody, prázdnou nádrží odpadní vody a s prostředky pro užívání chemického WC. Při předání vozu bude podepsán protokol. Nájemce je povinen vracet vůz čistý a s plnou palivovou nádrží. Plynovou láhev a nádrž vody nájemce nedoplňuje. Odpadní nádrž chemického WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme 1.500 Kč za vyprázdnění. Převzetí a předání vozu zabere cca 30 min. a je třeba s tímto počítat. Vůz je vybaven hasicím přístrojem a lékárničkou, při použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj. Vozidlo se předává v první den pronájmu mezi 9:00 a 17:00 a vrací se v poslední den pronájmu také mezi 9:00 a 17:00, vždy po předchozí telefonické dohodě s pronajímatelem.

Rezervační a platební podmínky

Po rezervaci vozu na internetových stránkách nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu. Pokud nájemce se smlouvou souhlasí, podepíše jí a odešle pronajímateli její skenovanou kopii emailem na starpe@centrum.cz a originál následně poštou na adresu uvedenou ve smlouvě. Jakmile pronajímatel obdrží alespoň skenovanou kopii podepsané smlouvy, okamžitě vystaví nájemci zálohovou fakturu na provedení úhrady 30% rezervačního poplatku nebo plné ceny za pronájem. Úhrada 30% rezervačního poplatku musí být provedena do 5 dnů od provedení rezervace na internetových stránkách, pokud provedena nebude, nezávazná rezervace bude zrušena. Po obdržení pronajímatelem originálu smlouvy podepsané ze strany nájemce, pronajímatel podepíše smlouvu a jeden výtisk odešle poštou zpět nájemci. Doplatek nájemného ve výši 70% z celkové ceny musí být proveden nejpozději do 3 dní před prvním dnem pronájmu, pokud proveden není a nájemce pronajímatele neinformuje o zrušení rezervace, rezervace vozu se ruší a 30% rezervační poplatek propadá pronajímateli. Při předání vozu nájemce zaplatí pronajímateli vratnou kauci ve výši 25.000 Kč na pokrytí možných škod jím způsobených + servisní odměnu 100 Kč za každý den pronájmu - jedná se o odměnu pro pronajímatele za přípravu vozu (vyčištění, umytí, plná nádrž vody, plnou plynovou láhev, kontrola tlaku v pneumatikách, dolití kapalin do ostřikovačů, kontrola dalších kapalin, chemikálie do WC, školení a poučení před převzetím, kontrola brzd a motorové části, administrativa). V případě nájmu vozidla na více jak 6 dní počet najetých kilometrů není omezený. V ceně je již zahrnut pronájem kempingového vybavení a dalšího příslušenství.

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5.000 Kč za každou ztracenou položku. Za ztrátu klíčů do zapalování účtuje pronajímatel smluvní pokutu 7.000 Kč za 1 ks klíče. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu (například poškozené čalounění vozu, promočené a silně znečištěné matrace atd.) účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 7.000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 30.000 Kč.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Vždy mít iniciály na druhého poškozeného. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. Vozy jsou vybaveny kartou asistenční služby, nájemce telefonicky kontaktuje tuto službu a vyčká jejich pokynů.

Storno podmínky

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce do 50 dní před sjednaným prvním dnem pronájmu, pronajímatel účtuje storno poplatek ve výši 30 % z celkového sjednaného nájemného, 50 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 30 až 49 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu, 80 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 15 až 29 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu, 100 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy za méně než 14 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

Pojištění vozu

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Pojištění storno poplatku

K pronájmu obytného vozu nabízíme pojištění proti storno poplatku, jenž kryje již vynaložené náklady na Vaši dovolenou (tedy zaplacenou zálohu popřípadě již doplatek za pronájem vozu), na kterou nemůžete odcestovat z důvodu nemoci, úrazu nebo jiné nepředvídatelné životní situace.